باباگندم

عسل تک گل

9/خرداد/1398 عسل - بابا گندم - مقالات بدون دیدگاه

عسل تک گل :ﻋﺴﻞ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺷﻬﺪ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎی ﺁﻥ ﮔﻴﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭی ﺷﻬﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﮐﻨﺪﻭ ﺭﺍ ﺗﺮک ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻁﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍی ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮐﻨﺪﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﮐﻤﻴﺖ ﺷﻬﺪ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ طبیعی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﮐﻨﺪﻭﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﻣﺰﺭﻋﻪ آفتابگردان ﯾﺎ ﺑﺎﻍ ﻣﺮﮐﺒﺎﺕ ﻭ ...ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻠﻬﺎی ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺪﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺷﻬﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی شامل عسل آفتابگردان و یا عسل مرکبات می باشد و ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﻧﮓ،ﻁﻌﻢ،ﻋﻄﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

روش تولید عسل در کوهستان

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺷﺘﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﮏ ﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﻨﻮﻉ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭی ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻞ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻭﯾﺸﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻄﺮ ﻭ ﻁﻌﻢ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻋﺴﻞ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی عسل آویشن است که ﯾﮏ ﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻭﯾﺸﻦ ﺍﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯾﯽ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭی ﻣﺜﻼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺍﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭی ﺍﺯ ﺷﻬﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻋﺴﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ.
ﺫﮐﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﯾﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ...ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺯﻧﺒﻮﺭﺩﺍﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﺪﻭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺴﻞ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻥ ﯾﺎ کنار ﯾﺎ شبدر ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻭ ... است.

درباره بابا گندم بیشتر بدانید:

چرا وقتی صحبت از خرید عسل به میان می آید ما فروشگاه بابا گندم را به شما معرفی می کنیم.چون ما به محصولاتی که می فروشیم اطمینان داریم و شما با خیال آسوده می توانید محصولات ارگانیک را از این فروشگاه خریداری نمایید. بابا گندم با ارسال محصولات سالم و طبیعی به درب منزل شما تلاش دارد تا محصولات سالم و طبیعی را به آسان ترین شکل ممکن برایتان فراهم سازد. باباگندم بهترین ها را از کشاورزان و طبیعت دستچین میکند و در دسترس شما قرار خواهد داد.

 

 

برچسب ها: عسل تک گل خرید عسل طبیعی خرید عسل خرید عسل ارگانیک خرید عسل ارزان خرید عسل با قیمت مناسب عسل طبیعی عسل ارگانیک فروشگاه اینترنتی عسلدیدگاه
دیدگاه شما :