باباگندم

پیاز و عسل ، دارویی طبیعی برای عفونت باکتریایی