باباگندم

آیا حل کردن عسل درشیر یا آب جوش مفید است؟