باباگندم

ترک سیگار به وسیله گرده گل و آیا گرده گل برای انسان قابل هضم است؟